Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.rob-reh.pl i usług oferowanych przez ROB-REH.

 1. Informacje ogólne
  Państwa dane osobowe przetwarzane są na stronie www.rob-reh.pl (dalej serwis) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest ROB-REH - Robert Kwiatkowski z siedzibą w Dyminy przy ul. Waniliowej 12 posiadający NIP: 764-163-83-32 (dalej jako Administrator ).
  W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się kontaktować:
  • e-mail na adres: robkwiat4@wp.pl
  • korespondencyjnie na adres: ROB-REH Robert Kwiatkowski, ul. Waniliowa 12, 25-090 Dyminy

  Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi procedurami RODO.

 3. Cel i podstawa przetwarzania danych.
  Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza kontaktowego, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego.
  Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania usług serwisowych, udzielenia konsultacji i innych czynności związanych z obsługą Użytkownika serwisu.
  Państwa dane obejmujące: aktualny i czynny adres email, imię, nazwisko, firmę, NIP, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, numer telefonu, adres IP Administrator przetwarza w celu:
  • sprzedaży usług oraz obsługi procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający administratora do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości a podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • wysyłki informacji handlowych dotyczących usług administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

  Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników w formularzu kontaktu, w wiadomości elektronicznej oraz podczas kontaktu telefonicznego.
  Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
  Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie, dostawca usług hostingowych.
  Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 5. Jak długo przechowujemy dane?
  Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo już korzystania z usług serwisu. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 6. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Polityka bezpieczeństwa - jak chronimy Państwa dane.
  Szanujemy Państwa prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu strona www.rob-reh.pl używa protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – szyfrowanej wersji protokołu http, który zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.
  Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie, jak również w korespondencji e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez RODO a w szczególności:
  • Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowy - wane są Państwa dane posiadają szereg zabezpieczeń obejmujących m.in. zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych, stosowanie haseł zabezpieczenia, stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych, stosowanie licencjonowanych, systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione (polityka czystego ekranu);
  • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.


  Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

  Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:

  • dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
  • żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
  • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
  • Przeniesienia danych do innego administratora.
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: robkwiat4@wp.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 2.
  W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 9. Czy dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
  Nie, profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa preferencji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 10. Polityka cookies
  Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisku pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ROB-REH (www.rob-reh.pl)

 11. Szczegółowe informacje dotyczące zamieszczone są na stronie www.rob-reh.pl w zakładce Polityka cookies

  Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie na stronie www.rob-reh.pl